Als het niet loopt zoals gewenst

Het kan gebeuren dat je als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht hebt over de geleverde logopedische zorg. Je kunt dit eerst voorleggen aan je behandelend logopedist. Mocht dit naar je gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kun je een klacht indienen. Je behandelend logopedist is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Deze regeling voldoet aan de criteria zoals gesteld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) en biedt je een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Vrijgevestigde logopedisten zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben. Logopedie Toolenburg is via de beroepsvereniging (NVLF) aangesloten bij een klachtenregeling. Klachten van cliënten gaan naar het Klachtenloket Paramedici. Kijk voor meer informatie op www.klachtenloketparamedici.nl