Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de zorgsector

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Deze wet stelt strengere eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Op deze pagina van Logopedie Toolenburg kan je ons privacy statement inzien, deze voldoet uiteraard aan de nieuwe wetgeving.
In de AVG krijg je als burger meer rechten wanneer het gaat om te weten welke gegevens verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Men krijgt de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers is een kenmerk van open en transparante organisaties, welke een van de kernwaarden van de Logopedie Toolenburg is.

Privacyreglement Logopedie Toolenburg
Logopedie Toolenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopedie Toolenburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.