Wanneer kunnen wij iets voor jou betekenen?

 • Mijn kind praat nog niet of nauwelijks
 • Mijn kind maakt korte of ‘kromme’ zinnen
 • Mijn kind komt moeilijk uit zijn woorden
 • Ik twijfel over de woordenschat van mijn kind
 • Mijn kind kan moeilijk op woorden komen
 • Mijn kind heeft moeite met het vertellen van verhalen
 • Mijn kind wordt moeilijk begrepen door andere mensen
 • De school, crèche of peuterspeelzaal adviseert mij om naar de logopedist te gaan
 • Mijn kind begrijpt instructies op school niet altijd
 • Mijn kind lijkt instructies niet goed te kunnen onthouden
 • Mijn kind wordt meertalig opgevoed en heeft moeite met alle talen

Herken je één van de bovenstaande punten of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Jonge kinderen

Heb je zorgen over de taalontwikkeling, maar denk je dat je kind nog te jong is voor logopedie? Neem ook dan contact op, want juist vroege begeleiding bij taalproblemen voorkomt grotere problemen op latere leeftijd.

Een anders verlopende taalontwikkeling

Wanneer de taalontwikkeling van een kind anders verloopt dan verwacht mag worden kan dit problemen geven in de sociaal- emotionele ontwikkeling. Denk hierbij aan: frustratie, gedragsproblemen, terugtrekken in communicatieve en sociale situaties, moeite met vriendjes maken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Een anders verlopende taalontwikkeling kan samenhangen met andere factoren zoals (tijdelijke) slechthorendheid (middenoorproblematiek, buisjes), algehele ontwikkelingsachterstand of taalaanbod thuis.

Onderzoek en behandeling

Op basis van een gesprek, observatie en taalonderzoek bepalen wij in welk taalgebied moeilijkheden voorkomen en of logopedische behandeling geïndiceerd is. Soms is aanvullend onderzoek van bijvoorbeeld een keel-, neus- en oorarts nodig of verwijzen wij voor aanvullend onderzoek door naar het spraak-, taal- en gehoorteam van een audiologisch centrum.

Behandeling kan op twee manieren plaatsvinden:

 • Indirect: je wordt als ouder begeleid in de manier waarop je de taalontwikkeling van je kind kan stimuleren. Bij kinderen tot 4-5 jaar maken wij regelmatig gebruik van videobegeleiding (Hanen- methodiek).
 • Direct: de behandeling richt zich direct op je kind. De taalvaardigheden die uit onderzoek als onvoldoende naar voren zijn gekomen worden gestimuleerd.

Je wordt als ouder zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken en krijgt oefeningen mee naar huis om de aangeboden vaardigheden verder te oefenen. Het resultaat hangt af van leeftijd en complexiteit van het probleem. Daarnaast spelen motivatie en inzet van zowel jou als je kind een belangrijke rol.

Meertaligheid

Wij spreken van meertaligheid als kinderen in het dagelijks leven afwisselend meer dan één taal gebruiken. Een meertalig kind mag zich talig langzamer ontwikkelen ten opzichte van ééntalige kinderen. Bij het taalonderzoek houden wij hier rekening mee. De zorgverzekeraar vergoedt logopedische behandeling als er sprake is van een taalstoornis. Er is sprake van een taalstoornis als je kind problemen heeft met alle talen. Als je kind de moedertaal goed beheerst maar het Nederlands niet, dan betekent dit dat je kind in staat is om zonder logopedische hulp taal te leren. Er is dan geen sprake van een taalstoornis en logopedische behandeling wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar. Heb je zorgen of twijfels over de meertalige ontwikkeling van je kind? Neem dan contact met ons op.